Uncategorized

W 2018 r. miało miejsce pierwsze spotkanie Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich z planem zrównoważonej mobilności (z perspektywy prowadzenia konsultacji, oczywiście). To były konsultacje społeczne prowadzone dla Urzędu Miasta Wrocławia, nazywały się Ruch Miasta. Za przygotowanie PZMM odpowiadała firma TRAKO Projekty Transportowe, to na jej zlecenie prowadziliśmy konsultacje.

Prace rozpoczęły się w kwietniu i trwały do końca listopada. W PZMM określono działania mające poprawić jakość przemieszczania się po mieście, a zatem: poprawę jakości życia we Wrocławiu. Do uczestnictwa w pracach zostali zaproszeni mieszkańcy i mieszkanki oraz interesariusze i interesariuszki.

Konsultacje społeczne obejmowały trzy etapy:

I: Czym jest Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Wrocławia? (Oczekiwania względem dokumentu, potrzeby i bariery w zakresie poruszania się po mieście.)

II: Dyskusja nt. wytycznych – Jakie działania będą najbardziej efektywne, by miasto było przyjazne dla wszystkich grup użytkowników przestrzeni miejskiej?

III: Prezentacja dokumentu – przedstawienie gotowego dokumentu, możliwość zgłoszenia uwag.

Promocja obejmowała m.in. przygotowanie plakatów i ulotek informacyjnych.

Konsultacje społeczne nt. SUiKZP gminy Łagiewniki (2021 r.) Read More »

W Gminie Łagiewniki planowane są inwestycje komunikacyjne, w tym przede wszystkim dotyczące linii kolejowej łączącej Gminę z Wrocławiem oraz projektowanej drogi ekspresowej S8. W związku z tym wiosną 2021 r. przeprowadzone zostały tam konsultacje społeczne dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) pn. Gmina Łagiewniki 2030. 

Konsultacje, które tam przeprowadziliśmy, obejmowały:

 • Spotkania otwarte dla mieszkańców i mieszkanek miejscowości położonych na terenie gminy (marzec–kwiecień). Ich celem było poznanie potrzeb i oczekiwań związanych z zamieszkiwaniem.
 • Warsztaty konsultacyjno-diagnostyczne pn. Gmina Łagiewniki 2030 (kwiecień); w ich czasie wypracowywano wizję Gminy jako całości.
 • Warsztaty konsultacyjno-projektowe (maj). W ich czasie dyskutowano nad rekomendacjami do Studium i rozwiązaniami dla poszczególnych miejsc.
 • Otwarte spotkanie podsumowujące konsultacje (koniec czerwca). 

Projekt realizowany był przy współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi.

Konsultacje społeczne nt. SUiKZP gminy Łagiewniki (2021 r.) Read More »

W latach 2021–2022 FEPS realizował projekt pod nazwą Konsultacje szyte na miarę, którego celem było podniesienie jakości partycypacji społecznej w małych gminach Dolnego Śląska.

Wśród trzech gmin, z którymi współpracowaliśmy, znalazła się Złotoryja, gdzie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące pomysłu powstania Centrum opieki dla seniorów i zdrowia mieszkańców. Obejmowały: debatę on-line z udziałem ekspertów, e-spotkanie dla mieszkańców i mieszkanek, dwa spotkania warsztatowe (jedno otwarte dla wszystkich, drugie przeznaczone dla członków i członkiń Klubu Seniora). W czasie trwania konsultacji funkcjonowała infolinia; opinię można było wyrazić też za pomocą formularza.

Proces konsultacji został poprzedzony kampanią promocyjną, obejmującą m.in. stronę na FB (dla wszystkich trzech procesów), artykuły w lokalnej prasie i plakaty. Projekt realizowany był w ramach programu Aktywni Obywatele.

Konsultacje społeczne nt. centrum opieki dla seniorów i zdrowia mieszkańców w Złotoryi (2022 r.) Read More »

W latach 2021–2022 FEPS realizował projekt pod nazwą Konsultacje szyte na miarę. Jego celem było podniesienie jakości partycypacji społecznej w małych gminach Dolnego Śląska. 

Jedną z gmin, z którymi współpracowaliśmy, była Środa Śląska. Konsultacje odbyły się w miejscowości Brodno. Dotyczyły planu zagospodarowania nowego placu zabaw; zatytułowane zostały Plac zabaw w Brodnie – bezpiecznie i wygodnie! Mogli w nich wziąć zarówno dorośli, jak i dzieci, co jest szczególnie ważne w związku z faktem, że to dzieci będą z nowej inwestycji korzystać. Dla dorosłych odbyło się spotkanie konsultacyjne, dla młodych mieszkańców i młodych mieszkanek – warsztaty design thinking. Konsultacjom towarzyszył spacer terenowy, a same spotkania konsultacyjne odbywały się w niecodziennej scenerii – w miejscowej remizie strażackiej.

Kampania promocyjna obejmowała m.in. stronę na FB (dla wszystkich trzech gmin) oraz artykuły w lokalnej prasie i plakaty. Projekt realizowany był w ramach programu Aktywni Obywatele.

Konsultacje społeczne nt. placu zabaw w Brodnie (2022 r.) Read More »

W latach 2021–2022 realizowaliśmy projekt pod nazwą Konsultacje szyte na miarę. Jego celem było podniesienie jakości partycypacji społecznej w małych gminach Dolnego Śląska. Jedną z trzech gmin, które wzięły udział w projekcie, był Chojnów. Odbyły się tam konsultacje społeczne pn. Kultura? Biorę udział!. 

Celem spotkań było poznanie potrzeb społeczności Chojnowa na temat działań z obszaru kultury i sportu w MOKSiR-ze. Temat ten był szczególnie ważny, ponieważ konsultacje miały miejsce przed początkiem kadencji nowej dyrekcji – zatem  moment idealny!

Opinie można było przekazywać za pomocą e-formularza, podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, w czasie warsztatów zorganizowanych z myślą o osobach zaangażowanych w kulturę i sport oraz w czasie spotkań konsultacyjnych dla młodych (w szkołach podstawowych; za tę część odpowiadało Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej).

Konsultacje zostały poprzedzone kampanią promocyjną, obejmującą m.in. stronę na FB (dla całego projektu), artykuły w lokalnej prasie i plakaty.
Projekt realizowany był w ramach programu Aktywni Obywatele. 

Konsultacje społeczne nt. oferty kulturalno-sportowej Chojnowa (2022 r.) Read More »

W 2019 r. rozpoczęły się prace nad Planem zrównoważonej mobilności miejskiej dla Poznania, kompleksowym dokumentem obejmującym wszystkie zagadnienia dotyczące komunikacji i przemieszczania się w obrębie miasta. 

Przeprowadzone zostały 3-etapowe konsultacje społeczne (Mobilny Poznań):

 • etap wstępny, 
 • etap rekomendacji, 
 • opiniowanie dokumentu.  

Etapy: drugi i trzeci, ze względu na trwającą pandemię, zostały przeprowadzone zdalnie (to było pionierstwo w obszarze konsultacji społecznych!). Opinie można było wyrażać m.in. za pomocą formularza konsultacyjnego. W konsultacje społeczne zostali zaangażowani również młodzi poznaniacy i młode poznanianki – to oni w przyszłości będą mierzyć się z wyzwaniami komunikacyjnymi. Za tę część odpowiadało Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej.

Konsultacje poprzedzała promocja, obejmująca akcję plakatową oraz zaprojektowanie i produkcję gadżetów promocyjnych. 

Projekt na zlecenie Urzędu Miasta Poznania realizowała firma TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE.

Konsultacje społeczne nt. PZMM Miasta Poznania (2019–2020 r.) Read More »

Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna, czyli MOF, tworzy siedem gmin: Olsztyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda.

Także i w tym ośrodku miejskim FEPS odpowiadał za przeprowadzenie konsultacji społecznych nt. planu zrównoważonej mobilności miejskiej. Dbałość o jakość przemieszczania się w tej części Polski jest ważna choćby z takich względów, jak turystyka. Tym razem chodziło o aktualizację istniejącego już dokumentu, a hasłem konsultacji była Mobilność w MOF. Konsultacje społeczne odbyły się w 3 etapach: 

 1. Wstępne spotkania konsultacyjne – celem tego etapu było zebranie propozycji działań związanych z poprawą mobilności i zwiększeniem wiedzy na temat mobilności wśród mieszkańców (wrzesień 2021 r.); 
 2. Zbieranie rekomendacji dotyczących priorytetów działań (listopad 2021 r.); 
 3. Opiniowanie dokumentu oraz wpływu na środowisko wynikających z niego działań (maj – czerwiec 2022 r.). 

W ramach tego projektu część spotkań konsultacyjnych odbyła się na żywo (były to spotkania m.in. z przedstawicielami różnego rodzaju instytucji, ale też ze studentami i studentkami oraz z seniorami i seniorkami), a część jako e-spotkania. Opinie na etapie 3. można było wyrażać także za pomocą formularza (dostępnego on-line lub w wersji papierowej).

Jako Fundacja odpowiadaliśmy za promocję działań, poprzedzającą konsultacje. Obejmowała m.in. plakaty (w tym na przystankach komunikacji miejskiej MOF), reklamę radiową czy teksty sponsorowane w prasie lokalnej. Projekt na zlecenie Urzędu Miasta Olsztyna realizowała firma TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE.

Konsultacje społeczne nt. PZMM MOF Olsztyna (2021–2022 r.) Read More »

Od stycznia 2022 r. FEPS organizuje konsultacje społeczne planu zrównoważonej mobilności miejskiej (z ang. SUMP, czyli sustainable urban mobility plan) dla Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego (LOM). LOM to jeden z największych ośrodków miejskich w tej części naszego kraju. Skupia 22 gminy: Bełżycę, Bychawę, Garbów, Głusk, Jabłonną, Jastków, Kamionkę, Konopnicę, Lubartów (Miasto), Lubartów (Gminę), Lublin, Łęczną, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwicę Dużą, Niemcey, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wojciechów i Wólkę.
Dobry SUMP może mieć niezwykły wpływ na jakość życia ogromnej grupy mieszkańców i mieszkanek.

Konsultacje obejmują trzy etapy:

 • etap I (marzec 2022 r.) – Jakie są najważniejsze kwestie związane ze zrównoważonym transportem?;
 • etap II (maj 2022 r.) – W jaki sposób usprawnić mobilność w LOM?;
 • etap III (październik 2022 r.) – Czy SUMP będzie odpowiadał na najważniejsze oczekiwania mieszkańców związane z mobilnością? (dyskusja nad gotowym dokumentem).

Na pierwszym etapie zorganizowaliśmy spotkania on-line, w czasie drugiego odbyły się spotkania bezpośrednie. 

Konsultacje społeczne poprzedzane są promocją działań, za co także odpowiadamy. Na tych etapach, które dotychczas miały miejsce, było to m.in. przygotowanie plakatów i ulotek informacyjnych oraz reklama radiowa i artykuły w prasie lokalnej. Projekt realizowany jest przez firmę TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE na zlecenie Urzędu Miasta Lublina.

Konsultacje społeczne nt. SUMP dla Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego (2022 r.) Read More »

W 2018 r. miało miejsce pierwsze spotkanie Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich z planem zrównoważonej mobilności (z perspektywy prowadzenia konsultacji, oczywiście). To były konsultacje społeczne prowadzone dla Urzędu Miasta Wrocławia, nazywały się Ruch Miasta. 

Prace rozpoczęły się w kwietniu 2018 r. i trwały do końca listopada tego samego roku. W ich wyniku powstał dokument realizujący przyjętą w 2013 r. Wrocławską Politykę Mobilności. W Planie mobilności zostały określone działania mające poprawić jakość przemieszczania się po mieście, a co za tym idzie, poprawę jakości życia mieszkańców. Do uczestnictwa w pracach na dokumentem zostali od początku zaproszeni mieszkańcy oraz interesariusze, czyli grupa robocza złożona z przedstawicieli różnych środowisk z Wrocławia.

Konsultacje społeczne obejmowały trzy etapy: 

I etap: Czym jest Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Wrocławia? Rozmawialiśmy o oczekiwaniach względem dokumentu, można było wyrazić swoje potrzeby w zakresie poruszania się po mieście i wskazać bariery.

II etap konsultacji: Dyskusja nt. wytycznych – dyskutowano, jakie działania będą najbardziej efektywne, by miasto było przyjazne dla wszystkich grup społecznych i użytkowników przestrzeni miejskiej.

III etap: Prezentacja dokumentu – zaprezentowano gotowy dokument i poddano go ocenie mieszkańców, którzy mogli złożyć uwagi do całości opracowania.

Konsultacje społeczne poprzedzone były promocją działań, za co także odpowiadaliśmy. Obejmowała m.in. przygotowanie plakatów i ulotek informacyjnych oraz reklamę radiową. Projekt realizowany był przez firmę TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE na zlecenie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.

Gmina Wrocław Konsultacje społeczne nt. PZMM dla Gminy Wrocław (2018) Read More »