W 2018 r. miało miejsce pierwsze spotkanie Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich z planem zrównoważonej mobilności (z perspektywy prowadzenia konsultacji, oczywiście). To były konsultacje społeczne prowadzone dla Urzędu Miasta Wrocławia, nazywały się Ruch Miasta. 

Prace rozpoczęły się w kwietniu 2018 r. i trwały do końca listopada tego samego roku. W ich wyniku powstał dokument realizujący przyjętą w 2013 r. Wrocławską Politykę Mobilności. W Planie mobilności zostały określone działania mające poprawić jakość przemieszczania się po mieście, a co za tym idzie, poprawę jakości życia mieszkańców. Do uczestnictwa w pracach na dokumentem zostali od początku zaproszeni mieszkańcy oraz interesariusze, czyli grupa robocza złożona z przedstawicieli różnych środowisk z Wrocławia.

Konsultacje społeczne obejmowały trzy etapy: 

I etap: Czym jest Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Wrocławia? Rozmawialiśmy o oczekiwaniach względem dokumentu, można było wyrazić swoje potrzeby w zakresie poruszania się po mieście i wskazać bariery.

II etap konsultacji: Dyskusja nt. wytycznych – dyskutowano, jakie działania będą najbardziej efektywne, by miasto było przyjazne dla wszystkich grup społecznych i użytkowników przestrzeni miejskiej.

III etap: Prezentacja dokumentu – zaprezentowano gotowy dokument i poddano go ocenie mieszkańców, którzy mogli złożyć uwagi do całości opracowania.

Konsultacje społeczne poprzedzone były promocją działań, za co także odpowiadaliśmy. Obejmowała m.in. przygotowanie plakatów i ulotek informacyjnych oraz reklamę radiową. Projekt realizowany był przez firmę TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE na zlecenie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.