W Gminie Łagiewniki planowane są inwestycje komunikacyjne, w tym przede wszystkim dotyczące linii kolejowej łączącej Gminę z Wrocławiem oraz projektowanej drogi ekspresowej S8. W związku z tym wiosną 2021 r. przeprowadzone zostały tam konsultacje społeczne dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) pn. Gmina Łagiewniki 2030. 

Konsultacje, które tam przeprowadziliśmy, obejmowały:

  • Spotkania otwarte dla mieszkańców i mieszkanek miejscowości położonych na terenie gminy (marzec–kwiecień). Ich celem było poznanie potrzeb i oczekiwań związanych z zamieszkiwaniem.
  • Warsztaty konsultacyjno-diagnostyczne pn. Gmina Łagiewniki 2030 (kwiecień); w ich czasie wypracowywano wizję Gminy jako całości.
  • Warsztaty konsultacyjno-projektowe (maj). W ich czasie dyskutowano nad rekomendacjami do Studium i rozwiązaniami dla poszczególnych miejsc.
  • Otwarte spotkanie podsumowujące konsultacje (koniec czerwca). 

Projekt realizowany był przy współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi.