W Aglomeracji Opolskiej prowadziliśmy konsultacje pn. MobilnAO, dotyczące Planu zrównoważonej mobilności miejskiej. Zapewnienie bezpiecznego i sprawnego przemieszczania się na tym obszarze jest koniecznością. Zrównoważona mobilność to przede wszystkim ograniczanie liczby aut na rzecz rowerów i środków komunikacji zbiorowej. Ma pomóc zmniejszyć konsekwencje dla środowiska i jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo oraz umożliwić przemieszczanie się wszystkim użytkownikom dróg: zarówno jeżdżącym samochodami i komunikacją zbiorową, jak też poruszającym się pieszo, na rowerach czy wózkami. 

Konsultacje społeczne odbywały się w trzech etapach: 

  1. Spotkania wstępne – ich celem było zebranie propozycji działań związanych z poprawą mobilności i zwiększeniem wiedzy na temat mobilności wśród mieszkańców (wrzesień 2021 r.). 
  2. Zbieranie rekomendacji dotyczących priorytetów działań (listopad 2021 r.). 
  3. Opiniowanie dokumentu oraz wpływu na środowisko wynikających z niego działań (maj 2022 r.).

Konsultacje prowadzone były podczas spotkań bezpośrednich, w różnych częściach AO, tak, by jak najwięcej mieszkańców i mieszkanek mogło wziąć w nich udział. Część spotkań była otwartych, a część – adresowana do interesariuszy i interesariuszek. Opinie na etapie 3. można było wyrażać także za pomocą formularza (dostępnego on-line lub w wersji papierowej).

Konsultacje społeczne poprzedzone były promocją, za co także odpowiadaliśmy. Obejmowała m.in. przygotowanie plakatów i ulotek informacyjnych oraz reklamę radiową. Projekt realizowany był przez firmę TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE na zlecenie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.